Từ khóa phổ biến nhất

1 × changing   1 × pick   1 × face
1 × hands   1 × than   1 × childrens
1 × mother   1 × consist   1 × nature
1 × father   1 × other   1 × hike
1 × clubs   1 × details   1 × 350
1 × without   1 × various   1 × resort
1 × parent   1 × nearby   1 × friendly
1 × arrives   1 × start   1 × fort
1 × methods   1 × suitable   1 × ahead
1 × smaller   1 × track   1 × he
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...